O Castelo de Soutomaior

Protección de datos

Casa do Concello (Oficinas Xerais)

Contacto: 986 70 51 06 / 986 70 51 14
E-mail: oficinas@soutomaior.com
Atención ó público: Luns – Venres 8:30 h a 14:00 h
Sábados 9:00 h – 13:00 h

>>  Protección de datos

 

A protección de datos garante o dereito da cidadanías a controlar os seus datos persoais e a dispor e decidir sobre os mesmos. Toda a cidadanía ten o dereito fundamental á protección da súa privacidade e dos seus datos persoais.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se reciban a través desta sede electrónica axustarase aos principios e obrigacións establecidos no Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RGDP), relativo á protección das persoas físicas con respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos ditos datos, e polo que se derroga á Directiva 95/46/CE. Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (vixente ata a aprobación da nova Lei orgánica de protección de datos) e ao seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro.

O Concello de Soutomaior comprométese ao cumprimento da súa obrigación de confidencialidade con respecto aos datos de carácter persoal que poidan ser solicitados a través dos servizos desta sede, e ao seu tratamento. Para estes efectos, adoptaranse as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento automatizado de datos de carácter persoal ten como única finalidade a prestación dos servizos solicitados, e o seguimento de consultas realizadas polas persoas usuarias.

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recollen e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal, entre as que poden estar as comunicacións a Xuíces e Tribunais.

 

En todo momento poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición solicitándoo á Dirección da Axencia por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción.

O Concello de Sutomaior en cumprimento do deber de informar establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en diante RGPD) e demais normativa concordante sobre a materia indica:

Quen é o Responsable do Tratamento dos datos?

Identidade : O Concello de Soutomaior é a entidade responsable do tratamento dos datos persoais.

Dirección postal : Rúa Alexandre Bóveda nº8, C.P: 36691 Soutomaior , Pontevedra

Direccións electrónicaS :

http://soutomaior.gal 

http://soutomaior.com

http://soutomaior.es

Correo electrónico : oficinas (arroba)soutomaior.com

Teléfono : 986705114 – 986705106

Delegado de Protección de Datos 
Datos de contacto:

Correo postal: Rexistro Xeral. Alexandre Boveda, 8. Soutomaior. 36691 Pontevedra

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEXITIMACIÓN ART. 6.1.E REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS INTERESE PÚBLICO)

 

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Nesta Entidade tratamos a información obtida coa finalidade de poder tramitar os expedientes administrativos e as actuacións derivadas deles.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Almacenamos os datos durante o tempo necesario para poder cumprir coas obligación legais que encomenda a normativa administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

Existencia de decisións automatizadas?

Esta Entidade pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Sería calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento administrativo e na que non interveña de forma directa una persoa.

Deberá de regularse a toma de decisións automatizadas nunha normativa propia, definindo na mesma as especificacións, programación, mantemento, supervisión e control de calidade. Dita normativa estará a disposición dos cidadáns na sede electrónica desta Entidade.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión que é realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, de conformidade coa Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos comunicaranse a outras Administracións Públicas sempre que sexa necesario para cumprir cos fins enumerados anteriormente, sempre que exista normativa legal que o ampare.

Ademais, a Entidade ten contratada a ferramenta XESTIONA con a empresa ESPUBLICO SERVIZOS PARA A ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que é o encargado de o tratamento de os datos segundo o contrato de encargo asinado entre as partes.

Cales son os seus dereitos en relación cos datos facilitados?

 

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre se nesta Entidade se están tratando os seus datos persoais ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, o prazo de conservación dos seus datos, mesmo a obter una copia dos datos obxecto do tratamento.

Así mesmo, ten dereito de rectificación dos datos se son inexactos. (Por exemplo, pode solicitar una rectificación do seu domicilio, un cambio de nome, etc.)

Os interesados teñen dereito á limitación do tratamento, para iso deberán de solicitalo ao responsable, o cal deberá de suspender o tratamento dos datos cando os cidadáns soliciten a rectificación ou supresión dos seus datos, ata que se resolva a súa solicitude.

Os interesados poderán exercer o dereito de supresión (dereito ao esquecemento) sempre que se dean as circunstancias enumeradas no RGPD.

O afectado pode exercer o dereito de oposición ao tratamento, sempre por motivos relacionados coa súa situación persoal, coa excepción do que se acredite un interese lexítimo, ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións. Igualmente, cando o tratamento teña por obxecto a mercadotécnica directa.

O interesado terá dereito á portabilidad a obter os datos nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando o tratamento estea baseado no consentimento ou se efectúe por medios automatizados

Os interesados poderán exercer os dereitos enumerados nos parágrafos anteriores, a través dos formularios dispoñibles na sede electrónica desta entidade ou remitindo á mesma un escrito por correo postal.

 

Trámite electrónico

Exercicio dos Dereitos de Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad ou Oposición en relación con Datos de Carácter Persoal Descargar Instancia Tramitación Electrónica
Solicitude de Acceso á Información Pública polos Cidadáns Descargar Instancia Tramitación Electrónica

Cando podo exercer o dereito de reclamación ante a Autoridade de Control?

Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Políticas de cookies?

Poderá acceder á política de cookies na sede electrónica da Entidade: Política de Cookies

 

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información. // Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies