Biblioteca Soutomaior

Discapacidad

Atención a Servicios Sociales con cita previa en el teléfono:
• 986705114 (EXT.2)

Donde estamos:
• Ayuntamiento de Soutomaior (Rúa Alexandre Bóveda, 8)
Horario: 09:00- 14:00 de lunes a viernes

• Multiusos de Arcade
Horario: 09:00- 14:00 lunes y miércoles

Contacto
• serviciosssociais@soutomaior.es
• traballosocial@soutomaior.gal

  • DISCAPACIDAD.

 

PRESTACIONES

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ
Concepto
Prestación económica individual de carácter periódico que cubre contingencias de invalidez o deficiencia y que asegura a todas las personas en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios socias complementarios, aunque no se haya cotizado o se había cotizado de manera insuficiente para alcanzar el derecho la una pensión contributiva.
Personas beneficiarias y requisitos
Ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplen los siguientes requisitos:
• Ser mayor de edad y menor de 65 años.
• Residir legalmente en territorio español por lo menos 5 años desde que nació de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a fecha de la solicitud.
• Personas nacionales de la Unión Europea que totalicen el período de residencia mencionado en el apartado anterior en el territorio de cualquiera estado miembro.
• Tener una discapacidad o enfermedad crónica en grado igual o superior al 65%.(1)
• Carecer de rentas o ingresos suficientes inferiores al importe de la pensión. (2)
• Que los ingresos o rentas de la unidad de convivencia no superen el límite de acumulación de recursos computado de la siguiente manera:
◦ Solicitante que vive con familiares unidos por matrimonio o parentesco de segundo grado: el límite equivale a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión más el resultado de multiplicar el 70% de esta por el nº de convivintes menos uno.
◦ Solicitante que vive con familiares de primer grado: el límite equivale a la cuantía calculada anteriormente multiplicada por 2,5.
Organigrama de Parentesco

Solicitud:
https://matiass.xunta.es/media/k2/attachments/pnc_invalidez_solicitude_gd_1.pdf

COMLEMENTO DE TERCEIRA PERSOA
Requisitos:
As persoas afectadas por unha discapacidade ou enfermidade crónica nun grao igual ou superior ó 75 % e que precisen a axuda doutra persoa para realizar os actos máis esenciais da vida diaria, poden ter dereito ó complemento por terceira persoa, sempre que superen o baremo correspondente.
Non teñen que solicitalo. Aplícase directamente.
Documentación:
• Declaración xurada segundo modelo establecido.
• Fe de vida.
• Xustificante de ingresos da unidade de convivencia.
• Acreditar calquera variación na unidade de convivencia.
Contía
50% do importe da contía da Pensión non contributiva, fixada para o ano correspondente.

PROGRAMAS
OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE
Obxectivo
Regular o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Está dirixido a persoas de calquera idade, con deficiencias permanentes non recuperables. As pautas de valoración fundaméntanse sobre todo nos efectos para a capacidade de realizar as actividades básicas da vida diaria.
Este recoñecemento efectúase a través dos Equipos de valoración e orientación (EVO) dependentes das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social
Se ás persoas valoradas se lles recoñece unha porcentaxe de discapacidade igual ou superior ao 33% poden acceder a unha serie de beneficios: fiscais, laborais, económicos, educativos, sociais, entre outros.
Requisitos
Ter unha discapacidade física, psíquica ou sensorial, ou padecer unha enfermidade incapacitante ou crónica grave.
Solicitantes
Poderán solicitar o recoñecemento do grao de discapacidade:
1. Persoas de nacionalidade española que residan nun municipio da Comunidade Autónoma e que cumpran os demais requisitos que se establecen.
2. Persoas de nacionalidade española residentes no estranxeiro, segundo o procedemento establecido no artigo 25.
3. Persoas estranxeiras residentes en Galicia, segundo o procedemento establecido no artigo 26.

Tramitar en liña
A través da sede electrónica as persoas interesadas obter directamente certificados expedidos pola Xunta de Galicia. Para iso só necesita identificarse previamente, empregando para iso o DNI electrónico, certificado dixital ou o sistema de identificación e sinatura Chave365.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS611A&ano=2015&numpub=1&lang=es

XANTAR NA CASA
Definición
O Xantar na Casa constitúe un servizo de comida a domicilio que pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás necesidades das persoas maiores e/ou dependentes, que non poden valerse por si mesmas para cubrir as súas necesidades básicas relacionadas coa compra ou elaboración de menús.
Con este tipo de recurso, complemento doutros servizos que xa se están a desenvolver nos concellos (transporte adaptado, teleasistencia, axuda no fogar e lavandaría sobre rodas), preténdese que as persoas maiores e/ou dependentes poidan seguir vivindo nos seus fogares o maior tempo posible e cun nivel de independencia e autonomía aceptable.
Obxectivos
O obxectivo principal é mellorar o nivel de benestar e de calidade de vida de moitas persoas maiores e/ou dependentes, e tamén das súas familias, manténdoas no seu contorno comunitario e retrasando ou evitando a institucionalización.
Persoas beneficiarias

• Son beneficiarias do programa «Xantar na Casa» as persoas empadroadas e que sexan residentes no concello e que cumpran os seguintes requisitos:
• Persoas maiores de 60 anos, que teñan limitada a súa capacidade de autonomía persoal, e sen rede de apoio que poidera suplir tal situación.
• Persoas dependentes, que carezan de apoio familiar, e requiren de axuda para a preparación de alimentos.
• Persoas menores de 60 anos en situación de exclusión social, tecnicamente avaliada polos servizos sociais do Concello.

Solicitude

https://matiass.xunta.es/media/k2/attachments/xantarcasa_solicitude.pdf

TELEASISTENCIA

Objeto
Este servicio está dirigido a las personas mayores o con discapacidad, que viven solas o que pasan la mayor parte del día sin la presencia de otras personas y que necesitan la atención del servicio de Teleasistencia para poder seguir viviendo en su propio domicilio. También la aquellas que, aun conviviendo con otras personas, estas presentan características de edad o discapacidad semejantes que les impidan desarrollarse con total autonomía. Puesto que la utilización de este servicio requiere un cierto nivel de comprensión y de discernimento por parte de los usuarios, se excluyen expresamente como usuarios de este servicio de Teleasistencia Domiciliaria las personas que hayan reconocido el nivel de dependencia; las personas afectadas de enfermedades mentales graves, incluidas las demencias; y también las personas con notorias deficiencias de audición ( hipoacusias severa, profunda y cofose) y/o expresión oral, dado que el sistema posibilita la atención ante situaciones de emergencia, principalmente, mediante la comunicación verbal entre el usuario y el centro de atención.
Solicitud

https://www.depo.gal/documents/1076146/7162910/TAD2_solicitude.pdf/6d9680d4-540c-40a1-bfd7-35bf55b2227d .

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información. // Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies